Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

 

 

Informácia o realizácii projektu z prostriedkov Európskej únie:Prijímateľ pomoci: BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o.

sídlo: Textilná 5, 040 12 Košice

IČO: 31678581

DIČ: 2020489504Názov projektu: Inovácie výrobného procesu

Kód projektu:NFP313030K520

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Konkrétny cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny

Výška oprávnených nákladov projektu: 240 890 EUR

Predmet projektu: Obstaranie priemyselného portálového meracieho stroja na presné meranie rozmerov kovových obrobkov a výliskov.

logo_5